top of page

Zdravotnická dokumentace

Práva pacienta v souvislosti s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu a nahlížení do zdravotnické dokumentace

Pacient má právo:

a) být informován o účelu a povaze poskytované zdravotní péče a každého vyšetřovacího nebo léčebného výkonu i o jeho důsledcích, alternativách a rizicích. Tyto informace pacientu poskytuje lékař nebo dle povahy výkonu jiný odborně způsobilý zdravotnický pracovník,

b) na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě nebo v jiných zápisech vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu,

c) nahlížet v přítomnosti zdravotnického pracovníka do dokumentů,

d) na pořízení výpisů, opisů nebo kopií dokumentů,

e) určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí. Pacient při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň určí rozsah poskytovaných zdravotnických informací. Pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat.

Práva osob blízkých pacientu v souvislosti s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu:

Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé (rodiče, prarodiče, děti, vnoučata), sourozenec, manžel/ka a partner (dle zákona o registrovaném partnerství). Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.


Osoba blízká pacientu má právo:

a) na informace o zdravotním stavu pacienta, právo v přítomnosti zdravotnického pracovníka nahlížet do zdravotnické dokumentace, právo na pořízení výpisů opisů nebo kopií ze zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, a to v případě, že jí pacient tato práva určil,

b) na aktuální informace o zdravotním stavu pacienta v případě, že pacient nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, pokud předtím pacient nevyslovil zákaz poskytování informací o jeho zdravotním stavu,

c) na nahlížení do zdravotnické dokumentace nebo do jiných zápisů vztahujících se ke zdravotnímu stavu pacienta v přítomnosti zdravotnického pracovníka, na pořízení výpisů, opisů nebo kopií těchto dokumentů, pokud za svého života neurčil pacient jinak.


V případě, kdy pacient za svého života vyslovil zákaz poskytování informací o svém zdravotním stavu, mají osoby blízké pacientu právo na informace o jeho zdravotním stavu, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka a právo pořizovat z nich výpisy, opisy nebo kopie zdravotnické dokumentace pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví dalších osob, a to v rozsahu nezbytném pro ochranu zdraví.

Práva osoby určené pacientem v souvislosti s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu:

Osoba určená pacientem má taková práva, která jí určil sám pacient. Tato práva mohou být vykonávána pouze v rozsahu určeném pacientem.

Postup při podání žádosti o nahlížení do zdravotnické dokumentace, a žádosti o pořízení výpisu, opisu nebo kopie zdravotnické dokumentace

a) Žádosti jsou k dispozici na jednotlivých ambulancích u zdravotní sestry, nebo je lze stáhnout z webových stránek www.viamedica.cz,

b) Žádost se podává:

- při probíhající léčbě pacient podá vyplněnou žádost přímo na ambulanci příslušné zdravotní sestře,

- v ostatních případech vyplněnou žádost podá pacient nebo osoba určená pacientem odbornému zástupci zdravotnického zařízení, a to osobně nebo poštou na adresu: Viamedica spol. s r.o. 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 2330.

c) Pokud je žádost podána osobně, může být žadatel (pacient nebo osoba jím určená) v případě pochybností zdravotnického pracovníka o jeho totožnosti, vyzván k předložení občanského průkazu (popř. cestovního pasu).

d) Pokud je žádost zaslána poštou, musí být podpis žadatele na žádosti úředně ověřen za účelem prokázání, že žadatelem je skutečně osoba oprávněná.

e) Za pořízení výpisu, opisu nebo kopie zdravotnické dokumentace je požadována náhrada nákladů spojených s jejich pořízením ve výši uvedené v ceníku placených služeb a v případě, že je žádost vyřízena poštou, platí žadatel také poštovné.

f) Nahlížení do zdravotnické dokumentace je možné:

- při léčbě po podání vyplněné žádosti a po dohodě s lékařem příslušné ambulance,

- v ostatních případech po podání vyplněné žádosti odbornému zástupci Viamedica spol. s r. o., a to ve lhůtě do 10 pracovních dnů od podání žádosti.

g) Vyžádané výpisy, opisy nebo kopie zdravotnické dokumentace obdrží žadatel po jejich zhotovení při osobním převzetí u odborného zástupce Viamedica spol. s r. o., proti úhradě nákladů spojených s jejich pořízením. Pokud požaduje žadatel dokumenty zaslat poštou, budou zaslány na dobírku na adresu uvedenou v žádosti, a to do vlastních rukou výhradně jen adresáta. Lhůta k pořízení výpisu, opisu nebo kopií zdravotnické dokumentace činí 30 dnů od obdržení kompletní žádosti.

Zapůjčení zdravotnické dokumentace

Zdravotnická dokumentace je majetkem provozovatele a její zapůjčení se řídí následujícími pravidly:

a) V rámci provozovatele:

Zapůjčení eviduje příslušný odborný zástupce v knize zapůjčené dokumentace, kde je uvedena identifikace dokumentu, komu a za jakým účelem je dokumentace zapůjčena a kdy bude vrácena.

b) Mimo provozovatele:

Originál textové dokumentace je zapůjčen pouze se souhlasem odborného zástupce společnosti. Zapůjčení eviduje jednatel v knize zapůjčené dokumentace, kde je uvedena identifikace dokumentu, souhlas odborného zástupce, komu, kdy a za jakým účelem je dokumentace zapůjčena a kdy bude vrácena.

Zapůjčení originálu obrazové dokumentace je v kompetenci odborného zástupce provozovatele. Originál obrazové dokumentace je zapůjčen jen jinému ZZ, a to na jeho písemnou nebo telefonickou žádost. Žádost je evidována v knize zapůjčené dokumentace, kde je uveden název a adresa ZZ, datum a účel zapůjčení a datum vrácení dokumentace. Originál obrazové dokumentace je zaslán ZZ nebo vydán pacientovi proti jeho podpisu na zvláštním formuláři "Záznam o zapůjčení originálu obrazové dokumentace", který obsahuje identifikaci pacienta, adresu, telefon, datum zapůjčení a datum vrácení dokumentace.

bottom of page